App WeatherPro voor de lente getest

We hebben de app Weather Pro van Meteo Consult getest voor de neerslag gedurende de lente. Lees de uitkomst.

 

Sinds december vorig jaar is ondergetekende voor de locatie Bennekom de WeatherPro app aan het testen, voor de neerslaghoeveelheid. Uit de bespreking van de drie wintermaanden bleek dat WeatherPro toen (zeer) goed presteerde. Dat verhaal kunt u hier lezen. Nu gaan we kijken hoe WeatherPro het er in de maanden maart, april en mei vanaf bracht.

Het onderzoek, definities.

Met de app WeatherPro van Meteo Consult kan men voor méér dan twee miljoen plaatsen van over de hele wereld opvragen wat voor weer het daar nu is en wat er verwacht wordt voor de komende zes dagen. Dat geldt voor de ‘normale’ versie, die voor een éénmalig bedrag van 2,99 euro is te downloaden voor uw mobiele smartphone (zowel android als ios) of voor 3,99 euro voor de ipad. Men krijgt dan inzicht in de verwachte temperatuur, zonneschijn, luchtdruk, windkracht en richting, luchtvochtigheid, weerbeeld, neerslagkans en neerslaghoeveelheid voor iedere dag in stapjes van drie uur. Voor wie dit nog niet genoeg vindt, kan de ‘pro premium’ versie downloaden voor 5,49 euro per jaar. Kijk voor meer informatie op de homepage van deze site en klik op ‘naar mobiel weer’ (linksonder), of klik meteen hier.


Voor dit onderzoekje hebben we meteen het moeilijkste weerelement bij de kop genomen, namelijk de neerslaghoeveelheid. Neerslag treedt namelijk nogal grillig op en kan vooral tijdens een buiig weerbeeld ook op een korte afstand behoorlijk verschillen. Het onderzoek is zo simpel mogelijk gehouden. Iedere dag werd er in Bennekom neerslag afgetapt en we vergelijken die aftappingen met de verwachtte hoeveelheid die WeatherPro aangaf, tot zes dagen vooruit. De verwachting voor vandaag (donderdag, de meest recente dag dus) noemen we dag ‘0’. De verwachting die gisteren (woensdag) voor vandaag werd gegeven, noemen we dag ‘-1’ en zo gaan we door tot dag ‘-6’.  Met andere woorden, al vorige week vrijdag (dag ‘-6’) kon er een indruk worden verkregen voor de neerslaghoeveelheid van vandaag (donderdag).


Dat is ook het enige waarnaar is gekeken. Vier millimeter neerslag is vier millimeter, ongeacht of dit een gietbui was van een kwartier, of een drensregen die acht uren lang aanhield. Uiteraard is de weerbeleving van zo’n dag bij deze twee voorbeelden heel verschillend, maar het onderzoek zou heel gecompliceerd worden als we ook dit aspect tegelijkertijd zouden hebben onderzocht. Wat is er voor de drie lentemaanden uit de bus gekomen?

Droog weer.

Strikt gesproken is het ‘droog’ als er niets in de regenmeter is te vinden, maar ook een paar verdwaalde regenspatten zal men niet kunnen aftappen. Het blijkt ook dat WeatherPro maar weinig met hard 0,0 mm op de proppen komt, maar veel vaker met ‘kleiner dan 0,1 mm’. Om ook aan te sluiten bij de officiële definitie (pas vanaf 0,2 mm is er sprake van een ‘neerslagdag’), is besloten om alle aftappingen van 0,0; <0,1 en 0,1 mm als ‘droog’ te beschouwen.


De lente telt 92 dagen en is klimatologisch bezien, ook de droogste tijd van het jaar. Ook dit jaar zagen we dat in Bennekom een meerderheid van deze 92 dagen, namelijk 52, ‘droog’ verliepen. Gelukkig bleek dat WeatherPro meestal goed voorzag dat het droog bleef. Op dag ‘0’, ‘-1’ en ‘-2’ werd op 46 van deze 52 dagen daadwerkelijk ‘droog’ weer verwacht, en slechts op vier dagen niet, goed voor een score van 88%. Op dag ‘-3’ligt de score amper lager, om pas op dag ‘-4’, ‘-5’ en ‘-6’ te zakken naar gemiddeld 77% (40 dagen ‘droog’, 12 dagen ‘nat’). Dat ‘nat’ moet niet te letterlijk worden genomen. Op de slechtst scorende dag (dag ‘-5’; niet ‘-6’), werd er op zeven van de 52 ‘droge’ dagen niet meer dan een beetje (minder dan 1,0 mm) neerslag verwacht en op nog eens op vijf dagen een hoeveelheid van 1,0 tot 5,0 mm. Slechts op twéé dagen werd er méér dan vijf mm voorzien, maar nogmaals, dan spreken we wel over een verwachting van vijf dagen vooruit, en dit was de slechtst scorende dag! Op 38 dagen werd correct voorzien dat het vijf dagen later droog zou blijven…


Uiteraard ging dit ook wel eens een paar keer goed mis. De 23e april was in Bennekom een geheel droge dag, maar toch werd er vijf dagen daarvoor verwacht dat er 11,9 mm zou vallen. Nog groter was het verschil op (de droge) 22e mei, toen er zes dagen vooruit 11,6 mm werd verwacht, maar twee dagen later, op dag ‘-4’ zelfs 19,1 mm!

Een beetje (of wat meer) regen.

Het aantal dagen met een beetje regen (0,2 tot en met 0,9 mm) bleef de afgelopen lente in Bennekom zeer beperkt tot maar zes dagen. Nemen we al deze dagen samen, dan zien we dat deze hoeveelheid in één op de vijf gevallen goed was voorzien. In één op de drie gevallen werd er verwacht dat het droog zou blijven, maar in 40% van de gevallen werd een neerslaghoeveelheid van 1,0 tot en met 4,9 mm voorzien. Twéé maal werd er zelfs nog meer neerslag verwacht, dus bij een heel kleine neerslaghoeveelheid trad er relatief vaak een overschatting op.


Kijken we naar de dagen dat er van 1,0 tot en met 4,9 mm viel af te tappen (dat gebeurde op 22 dagen), dan zien we een veel gelijkmatiger beeld. Van alle verwachtingen viel 40% precies in deze groep, in 32% van de gevallen werd er minder, en in 28% méér neerslag voorzien. Bij deze hoeveelheden is de signaalfunctie belangrijker dan sec de neerslaghoeveelheid op zich. Blikkend naar de dagen dat er ten onrechte droog weer werd verwacht, dan zien we dat dit voor drie of meer dagen vooruit nog geregeld (23%) mis ging, maar vanaf twee dagen vooruit was dit percentage al onder de 15% gezakt en op één dag vooruit zaten we nog maar op 5%. Met andere woorden, toen ging het in 95% van alle gevallen goed.


Kijkend naar de andere kant van de schaal, zien we dat er ook (afgerond naar boven) in 5% van de gevallen méér dan 10 mm werd geprognosticeerd. De grootste missers vonden plaats op 24 april. Er werd toen 1,2 mm afgetapt, daar waar er op vier dagen vooruit 16,0 mm en vijf dagen vooruit zelfs 17,1 mm werd verwacht. Relatief bezien was de misser op 28 april echter nóg groter. Op twee (!) dagen vooruit werd er 16,3 mm voorzien, maar in werkelijkheid kwam er maar 4,8 mm in de regenmeter terecht…

Natte dagen.

We zeiden het al, de lente is het droogste seizoen. Het aantal natte dagen bleef dan ook betrekkelijk klein. Op slechts twaalf dagen kon er 5,0 mm of méér worden afgetapt, waarvan op drie dagen méér dan 9,9 mm. Qua verdeling zien we een vergelijkbaar beeld als bij de vorige groep, uiteraard met een verschuiving naar de natte kant. Tot drie dagen vooruit zag WeatherPro goed in dat het niet droog zou blijven of dat er zelfs niet een klein beetje (tot 0,9 mm) neerslag zou vallen; een perfecte score van 100% dus. Daarna slopen er wel een aantal ‘foute’ verwachtingen in, met een percentage van gemiddeld 20% voor dag ‘-4’, ‘-5’ en ‘-6’. Ook toen ging het dus in gemiddeld 80% van de gevallen goed.


In een meerderheid van de gevallen (55%) zien we het beeld terug dat er minder neerslag werd voorzien dan er in werkelijkheid viel. Bij de écht hoge aftappingen zien we eigenlijk niets anders. Op 11 mei kon er 11,2 mm worden afgetapt, op 9 april 11,7 mm en op 9 mei 28,1 mm. Alle verwachtingen voor deze drie dagen, ongeacht tot hoever vooruit (dag ‘0’ tot en met dag ‘-6’ dus) voorzagen minder neerslag dan er in werkelijkheid viel, al was het twee dagen voor 9 april nipt: er werd toen 11,5 mm verwacht, uiteindelijk viel er slechts 0,2 mm méér.


Bij een significante hoeveelheid neerslag van 5,0 mm of méér, slaagt WeatherPro er niet in om de hoeveelheid tot op 0,1 mm goed te hebben, maar de signaalfunctie is in dit geval belangrijker. Voor het publiek doet het er immers weinig toe of er op een willekeurige dag 5, 7 of 9 mm valt, het signaal ‘er gaat een significante hoeveelheid neerslag vallen’ is veel belangrijker. Toch werd er op 38% van deze gevallen (acht van de 21 verwachtingsdagen) minder dan 5,0 mm voorzien, wat we wel als een gedeeltelijke misser kunnen beschouwen.


Dat brengt ons tot de laatste, belangrijke vraag. “Als het regent, wordt die regen dan ook verwacht?” Het antwoord is in veel gevallen bevestigend. Indien er 0,2 mm of méér valt dan werd dit in 84% van alle gevallen correct voorzien, en in 16% werd dit ten onrechte als een ‘droge’ dag aangemerkt.

Conclusies en samenvatting.

Ook in de lente blijkt WeatherPro de neerslaghoeveelheden die er vielen, goed te voorzien. Hoewel de uitkomsten strikt gesproken voor Bennekom gelden, mag worden aangenomen dat deze met slechts kleine verschillen, ook voor de meeste andere plaatsen in ons land geldt. Neerslag is een zeer grillig weerselement en het is dan ook logisch dat er enkele flinke missers vielen te constateren, die gelukkig zeer incidenteel bleken te zijn. Uiteraard waren de verwachtingen voor vier tot en met zes dagen vooruit minder nauwkeurig dan voor maximaal drie dagen vooruit, maar nog steeds zeer bevredigend.


Droog weer (een aftapping van hoogstens 0,1 mm) werd tot en met drie dagen vooruit in 88% van alle gevallen correct voorzien, daarna toch nog in 77% van alle gevallen. Omgekeerd werd een dag met méér dan een beetje neerslag (minstens 1,0 mm) vanaf drie dagen vooruit ook in 77% van alle gevallen goed voorzien. Voor twee dagen vooruit stijgt dat percentage naar 85% en op één dag vooruit naar 95%.


Bij vrij natte, of zelfs écht natte dagen met een aftapping van minimaal 5,0 mm, blijkt WeatherPro de verwachtte hoeveelheid iets vaker wel (55%) dan niet te onderschatten. Bij aftappingen van méér dan 10,0 mm steeg dat percentage zelfs naar 100%. De signaalfunctie, ‘er gaat een flinke hoeveelheid neerslag vallen’ bleef daarbij ook niet altijd in stand. In 38% van de gevallen werd er namelijk minder dan 5,0 mm neerslag voorzien, terwijl er méér dan 10,0 mm viel.


Tot slot valt er meer algemeen te zeggen dat niet alleen ‘droog’ weer, maar ook ‘nat’ weer door WeatherPro goed werd verwacht. In 84% van alle gevallen werd verwachtte regen daadwerkelijk door ‘regen’ gevolgd, in de overige 16% werd ten onrechte ‘droog’ verwacht.


Kortom, ook in de lente scoort WeatherPro voor wat betreft de verwachte neerslaghoeveelheid behoorlijk goed, zelfs voor meer dan drie dagen vooruit, al moet men er op bedacht zijn dat neerslag vaak grillig blijft optreden en dat er altijd missers zullen blijven voorkomen. Vooral grote neerslagaftappingen werden relatief vaak onderschat.

Bron: Meteo Consult, eigen archief. Foto voorpagina: Tom van der Spek.