Gebruiksvoorwaarden

Informatie
  • De volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website en bevatten uitsluitingen van garantie en aansprakelijkheid. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door alvorens u de website gebruikt. Ze zijn rechtsgeldig voor u, ongeacht of u er al dan niet voor kiest ze door te lezen. Indien u de website gebruikt, wordt u geacht deze voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard op dezelfde wijze als wanneer u een gedrukte versie zou hebben ondertekend. Dit blijft van toepassing, telkens wanneer u de website gebruikt. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

   1. Deze website ("website") is eigendom van en wordt beheerd door Meteo Consult BV (ingeschreven bij de KVK onder nr. 58993), Agro Business Park 99-101, 6708 PV Wageningen ("MC"). MC is onderdeel van de MeteoGroup, adres: www.meteogroup.com, gevestigd te Engeland (“MeteoGroup”). Deze gebruiksvoorwaarden gelden ook voor alle aan MC gelieerde vennootschappen, zoals holdingmaatschappijen en uitdrukkelijk alle vennootschappen in de MeteoGroup, en alle dochterondernemingen van MC op een bepaald moment. Hierdoor vallen nadrukkelijk o.a. ook de websites www.weer.nl, www.meteo.nl en www.meteoconsult.nl onder deze gebruiksvoorwaarden.

   2. Het auteursrecht (waaronder mede begrepen databaserechten) en alle overige intellectuele eigendomsrechten (hierna te noemen “intellectuele eigendomsrechten”) op: (i) de diensten die u ter beschikking worden gesteld via de website, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, alle software die wordt gebruikt voor en/of deel uitmaakt van die diensten (hierna te noemen de “diensten”) en (ii) alle content die verschijnt op of u ter beschikking wordt gesteld via de website, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, weergegevens, foto’s, grafieken, afbeeldingen, bijschriften bij foto’s, grafieken of afbeeldingen en overige tekst (hierna te noemen de “content”) en de wijze waarop de content wordt weergegeven of verschijnt op of aan u ter beschikking wordt gesteld via de website, berusten bij MC of diens licentiegevers. Alle rechten zijn voorbehouden. Alle namen, afbeeldingen en/of logo’s op de website die MC, MeteoGroup of een MeteoGroup-bedrijf of derden en/of hun producten en diensten weergeven zijn gedeponeerde handelsmerken van c.q. MC, MeteoGroup-bedrijven en/of de desbetreffende derden. Niets in deze voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht van enige licenties of rechten onder een handelsmerk of octrooi van MC, een MeteoGroup-bedrijf of een derde.

   3. De diensten en content dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

   4. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in lid 3, mogen de diensten en content uitsluitend met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MC worden gebruikt of opgeslagen voor enigerlei doeleinde of worden gereproduceerd of verspreid. Dit onder voorbehoud van eventuele voorwaarden die MC stelt voor dergelijk gebruik, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, het door u vooraf schriftelijk in kennis stellen van MC van het voorgenomen gebruik van de content (samen met andere informatie inzake dergelijk gebruik die MC redelijk acht) en het betalen van de bijbehorende auteursrecht- en/of gebruikskosten aan MC. Daarnaast is het u niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MC: (i) een link van een andere website of internetdienst naar de hele of een deel van de website, de diensten of de content aan te brengen, met uitzondering van een link van een andere website/internetdienst naar de homepage van de website of (ii) de hele of een deel van de website, de diensten of de content te wijzigen, bewerken, framen en/of aanpassen.

   5. Hoewel MC zich in alle redelijkheid zal inspannen om de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van de diensten en content te waarborgen, kan MC de beschikbaarheid of foutloosheid van de diensten of content niet garanderen. De content is afkomstig van derden en zijn bewerkte gegevens die per definitie een onzeker karakter hebben. MC aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig gebruik dat wordt gemaakt van de diensten of content en is niet aansprakelijk voor eventuele door het gebruik ontstane schade, tenzij sprake is directe schade als gevolg van opzet of grove schuld van MC. MC is in geen geval aansprakelijkheid voor fouten, storingen, vertragingen en dergelijke die voortvloeien uit omstandigheden die MC redelijkerwijs niet toegerekend kunnen worden.

   6. U erkent dat de intellectuele eigendomsrechten op bepaalde software, diensten en overige informatie die deel uitmaken van resp. de diensten en content eigendom zijn van derden en gaat akkoord met eventuele door desbetreffende derden opgelegde beperkingen en waarborgt dat, indien van toepassing, regelingen inzake het auteursrecht en dergelijke zaken rechtstreeks met desbetreffende derden worden afgesloten.

   7. De website kan links bevatten naar verschillende websites onder beheer van derden, waarover MC geen zeggenschap heeft. MC kan derhalve geen uitspraak doen, en aanvaardt geen aansprakelijkheid, inzake de content, producten of diensten die worden aangeboden op dergelijke websites of door het bedrijf van desbetreffende derden. Eventuele betrekkingen met adverteerders en winkels die u aangaat via de website, zijn geheel voor uw eigen risico.

   8. De door MC aan u toegekende gebruiksrecht voor het gebruik van de website, diensten en/of content komt automatisch te vervallen, indien u deze voorwaarden schendt.

   9. Ingeval u betaalt voor de diensten of content van MC gelden naast deze voorwaarden de algemene voorwaarden van MC volgens de meest recente versie die hieronder staan vermeld en door u volledig worden aanvaard. Bij strijd tussen de bepalingen gaan de bepalingen van de algemene voorwaarden voor, behoudens de bepalingen over het gebruik van gegevens en het auteursrecht.

   10. Ingeval van kosteloos gebruik vormen deze gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en MC met betrekking tot uw gebruik van de website, diensten en content.

   11. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing en bij geschillen is de rechtbank Arnhem uitsluitend bevoegd. Indien dwingende competentieregels daaraan in de weg staan is uitsluitend een Nederlandse rechtbank bevoegd.

  Algemene voorwaarden Meteo Consult B.V.

  • Artikel 1 - Definities
   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
   - MC: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
   “Meteo Consult B.V.” gevestigd te Wageningen.
   - Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon waarmee MC een overeenkomst van
   opdracht sluit of heeft gesloten.
   - Gegevens: Alle door MC verstrekte gegevens, en met name meteorologische,
   verkregen door MC uit eigen waarneming of van derden. Voorts alle na bewerking daaruit voortvloeiende gegevens zoals weersverwachtingen, adviezen en waarschuwingen.
   - Opdracht: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen en met name het leveren van (meteorologische) gegevens.

   Artikel 2 - Toepasselijkheid
   1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elke overeenkomst waarbij MC in opdracht van opdrachtgever een opdracht verricht (verder: overeenkomst) en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
   2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor alle aanbiedingen of offertes van MC.
   3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordtuitdrukkelijk van de hand gewezen.
   4. De opdracht wordt door opdrachtgever nimmer verleend met het oogop een persoon en de werking van art. 7:404 wordt uitgesloten.
   5. Deze voorwaarden zijn mede bedongen voor alle bij MC werkende personenen bestuurder(s) van MC en de verbonden rechtspersonen.

   Artikel 3 - Totstandkoming
   1. Alle mondelinge aanbiedingen door MC zijn geheel vrijblijvend. Een schriftelijke aanbieding of offerte blijft een maand van kracht, tenzij anders aangegeven op de offerte.
   2. Een overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging van MC, tenzij MC met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

   Artikel 4 - Duur
   1. Eenmalige overeenkomsten zonder looptijd of met een looptijd korterdan een jaar eindigen door volbrenging van de overeenkomst.
   2. Overige overeenkomsten hebben de duur van één jaar, tenzij anders overeengekomen, en worden telkens na afloop van rechtswege met één jaarverlengd, tenzij een van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het verstrijken van de lopende termijn. Partijen zijn bij opzegging geen schadevergoeding verschuldigd.

   Artikel 5 - Prijzen
   1. Elke overeenkomst wordt aangegaan volgens de prijs als schriftelijk door MC opgegeven.Is geen prijs opgegeven dan geldt de prijs volgens de meest actuele prijslijst van MC.
   2. De prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief BTW en verzendkosten.
   3.Verrekening van meerwerk vindt plaats ingeval van wijzigingen in de opdracht door opdrachtgever, de opdracht of de voorwaarden van de uitvoering van de opdracht.
   4. De verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
   5. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraak van MC op verrekening daarvan onverlet.

   Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst
   1. MC spant zich in om de overeenkomst naar beste vermogen en kunnen uit te voeren.
   2. MC neemt bij de uitvoering alle door de partijen en/of overheid vantoepassing verklaarde en in de branche gebruikelijke voorschriften in acht.

   Artikel 7 - Beperking aansprakelijkheid
   1. MC staat niet in voor de door haar verstrekte gegevens omdat eenbelangrijk deel van deze gegevens afkomstig is van derden en de bewerkte gegevens, zoals weersverwachtingen, per definitie een onzeker karakter hebben. MC sluit daarom de aansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuistegegevens uit, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
   2. De aansprakelijkheid van MC is in elk geval beperkt tot de overeengekomenprijs van de overeenkomst. Bij meerjarige overeenkomsten tot maximaal driemaal de overeengekomen prijs per jaar.

   Artikel 8 - Oplevering
   1. De overeengekomen levertijd wordt door MC zoveel mogelijk in achtgenomen, maar geldt nimmer als fatale termijn. Bij overschrijding van de levertijd treedt MC in overleg met de opdrachtgever.
   2. De eenmalige opdracht wordt als opgeleverd beschouwd indien MC gegevens heeft toegezonden en uiterlijk acht dagen zijn verstreken en deopdracht gever geen schriftelijke reactie heeft gegeven.
   3. De oplevering ontslaat MC van alle aansprakelijkheid voor gebreken diede opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

   Artikel 9 - Betaling
   1. Betaling door opdrachtgever dient binnen 30 dagen na verzending van de factuurte geschieden. Verrekening en/of opschorting is daarbij niet toegestaan. Indien opdrachtgever niet binnen die termijn betaald heeft, is hij van rechtswegein verzuim.
   2. Vanaf de datum van verzuim is opdrachtgever, ook indien deze niet handelt inberoep of bedrijf, over het openstaande bedrag de rente verschuldigd als volgt uit art. 120, lid 2 BW, te weten de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank van het betreffende halfjaar, vermeerderd met 7% op jaarbasis.
   3. Verder is MC na verzuim gerechtigd om incassokosten in rekening te brengen. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die MC buiten rechte maakt voorde invordering van het verschuldigde bedrag. Deze kosten bedragen bij eenbedrag in hoofdsom onder €2.000 minimaal €100 en bij hogere bedragenminimaal €500.

   Artikel 10 -Tussentijdse beëindiging
   1. Tussentijdse opzegging of ontbinding van de overeenkomst wordt uitgesloten, behoudens in de in lid 2 bepaalde gevallen.
   2. MC is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomstte ontbinden en de opdracht onvoltooid te laten, indien blijkt dat opdrachtgever één of meer van de verplichtingen van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien opdrachtgever overlijdt, onder curatele wordt gesteld,hij surséance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, of er beslag opde zaak wordt gelegd.
   3. In geval van ontbinding laat dit onverminderd het recht van MC op vergoeding van kosten, schade en rente.

   Artikel 11 - Gebruik gegevens en auteursrecht
   1. MC heeft het auteursrecht op alle aan opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever is het daarom slechts toegestaan om de gegevens vooreigen gebruik te gebruiken. Het verstrekken van gegevens aan derden is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van MC.
   2. De door MC verstrekte gegevens zijn niet exclusief voor opdrachtgever bestemden kunnen door MC ook aan derden worden verstrekt.
   3. De door de opdrachtgever toegezonden schriftelijke stukken worden door MC 5 jaar bewaard. Op verzoek worden de originele stukken aan opdrachtgever afgegeven, doch MC is gerechtigd kopieën daarvan te maken.

   Artikel 12 - Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, vertaling en depot
   1. Op alle overeenkomsten tussen MC en opdrachtgever is het Nederlands rechtvan toepassing.
   2. De rechtbank te Arnhem, sector civiel of kanton, is in geval van geschillen voort vloeiend uit deze overeenkomst de bevoegde rechter.
   3. Deze voorwaarden kennen een versie in de Nederlandse en Engelse taal, alleen Nederlandse tekst is bindend.
   4. Deze voorwaarden gelden vanaf 1 augustus 2003 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem op 19 juni 2003 onder nummer 58993.